Our Team

Rahul Bansal

Rahul Bansal
Founder & CEO

Radhe Mudliar

Radhe Mudliar
CTO

Aditya Kane

Aditya Kane
Editor-in-Chief

Vivek Jain

Vivek Jain
VP - Sales

Nitun Lanjewar

Nitun Lanjewar
VP - Product

Pradeep Sonawane

Pradeep Sonawane
Project Manager

Umesh Nevase

Umesh Nevase
Sr. Web Developer

sagar jadhav

sagar jadhav
Product Head - rtPanel

Prasad Nevase

Prasad Nevase
VP - Services

Manish Songirkar

Manish Songirkar
Team Leader

Rakshit Thakker

Rakshit Thakker
Project Manager

Ganesh Kerkar

Ganesh Kerkar
Design Team Leader

Neeru Koul

Neeru Koul
Web Developer

Rajshree Bansal

Rajshree Bansal
Accounts & Operations - Manager

Dinesh Jain

Dinesh Jain
Project Manager

Chandrabose K

Chandrabose K
Web Designer

Ankit K Gupta

Ankit K Gupta
Team Leader

Ritesh Patel

Ritesh Patel
Web Developer

Pushpak Patel

Pushpak Patel
Web Developer

Mehul Kaklotar

Mehul Kaklotar
Web Developer

Dipesh Kakadiya

Dipesh Kakadiya
Web Developer

Juhi Saxena

Juhi Saxena
QA Tester

Gaurav Ashtikar

Gaurav Ashtikar
System Administrator

Harshad Yeola

Harshad Yeola
System Administrator

Sumeet Sarna

Sumeet Sarna
QA Tester

Paresh Radadiya

Paresh Radadiya
Web Developer

Sanket Parmar

Sanket Parmar
Web Developer

Pranali Patel

Pranali Patel
Web Developer

Rohan Veer

Rohan Veer
Web Developer

Utkarsh Patel

Utkarsh Patel
Web Developer

Joel Lobo

Joel Lobo
HR Head

Shital Patil

Shital Patil
Junior Web Developer

Chandrakumar Patel

Chandrakumar Patel
Web Developer

Vishal Kakadiya

Vishal Kakadiya
Junior Web Developer

Prabuddha

Prabuddha
Junior QA Tester

Rahul Prajapati

Rahul Prajapati
Junior Web Developer

Akash Chavan

Akash Chavan
Junior QA Tester

Ashish Ingle

Ashish Ingle
Screencast Maker

Amrit Israni

Amrit Israni
HR Executive

Jignesh Nakrani

Jignesh Nakrani
Junior Web Developer

Sayed Taqui

Sayed Taqui
WordPress Developer