Our Team


 • Rahul Bansal

  Rahul Bansal
  Founder & CEO

 • Radhe Mudliar

  Radhe Mudliar
  CTO

 • Vivek Jain

  Vivek Jain
  BDM

 • Aditya Kane

  Aditya Kane
  Editor-in-Chief

 • Nitun Lanjewar

  Nitun Lanjewar
  Project Manager

 • Pradeep Sonawane

  Pradeep Sonawane
  Project Manager

 • Umesh Nevase

  Umesh Nevase
  Web Developer

 • sagar jadhav

  sagar jadhav
  Web Developer

 • Prasad Nevase

  Prasad Nevase
  Project Manager

 • Manish Songirkar

  Manish Songirkar
  Team Leader

 • Rakshit Thakker

  Rakshit Thakker
  Project Manager

 • Joshua Abenazer

  Joshua Abenazer
  Project Manager

 • Ganesh Kerkar

  Ganesh Kerkar
  Design Team Leader

 • Sauravjit Singh

  Sauravjit Singh
  Senior Editor

 • Prakash Bhande

  Prakash Bhande
  HR - Head

 • Neeru Koul

  Neeru Koul
  Web Developer

 • Rajshree Bansal

  Rajshree Bansal
  Accounts & Operations - Manager

 • Abhishek Kumar

  Abhishek Kumar
  Web Developer

 • Dinesh Jain

  Dinesh Jain
  Assistant Project Coordinator

 • Madhvi Tiwari

  Madhvi Tiwari
  QA Tester

 • Pranav Shah

  Pranav Shah
  Web Developer

 • Mitesh Shah

  Mitesh Shah
  System Administrator

 • Faishal Saiyed

  Faishal Saiyed
  Product Head

 • Chirag Swadia

  Chirag Swadia
  Web Developer

 • Umesh Kumar

  Umesh Kumar
  Web Developer

 • Anup Pohare

  Anup Pohare
  QA Tester

 • Chandrabose K

  Chandrabose K
  Web Designer

 • Ankit K Gupta

  Ankit K Gupta
  QA Tester

 • Udit Desai

  Udit Desai
  Web Developer

 • Harsh Malewar

  Harsh Malewar
  Web Developer

 • Ritesh Patel

  Ritesh Patel
  Web Developer

 • Pushpak Patel

  Pushpak Patel
  Web Developer

 • Ravindra Pal Singh

  Ravindra Pal Singh
  QA Tester

 • Mehul Kaklotar

  Mehul Kaklotar
  Web Developer

 • Dipesh Kakadiya

  Dipesh Kakadiya
  Web Developer

 • Avadhoot Kulkarni

  Avadhoot Kulkarni
  Marketing Executive

 • Prashant Jagtap

  Prashant Jagtap
  Web Designer